Als u op de bestemming een fout of onvolkomenheid ontdekt, meldt dat dan direct ter plaatse bij de hotelreceptie, de reisleiding of de plaatselijke vertegenwoordiger van de reisorganisatie. U dient hen de kans te geven de fout/ ovolkomenheid te herstellen/ op te lossen. Kunt u hen niet bereiken, schakel dan de reisorganisatie in Nederland in. Als de tekortkoming ook dan nog niet tot tevredenheid is opgelost en aanleiding geeft tot een klacht, dan dient u deze zo spoedig mogelijk(uiterlijk binnen 24u.) te melden bij de reisleiding of - indien onmogelijk - bij de reisorganisator. Houdt hierbij rekening met de hoge kosten voor het gebruik van een mobiele telefoon.

Laat bij de reisleiding altijd een zgn. klachtenrapport opstellen, zodat uw klacht naderhand geverifieerd kan worden.

Als een klacht ter plaatse niet naar tevredenheid wordt opgelost, moet u deze uiterlijk binnen één maand na terugkeer in Nederland schriftelijk en gemotiveerd indienen bij de touroperator.

Wanneer u tijdens de vakantie niet aan de mondelinge en/of schriftelijke meldingsplicht hebt voldaan, kan uw eventuele recht op schadevergoeding worden uitgesloten en niet worden behandeld. Als de klacht niet de uitvoering, maar de totstandkoming van de overeenkomst betreft, dan moet u die binnen één maand na kennisname van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, bij uw Travelcenter indienen.

Check in alle gevallen de van toepassing zijnde ANVR voorwaarden.

Categorie: